Navigace

Obsah

O obci

Datum založení obce nelze zjistit. Dle farní knihy v Holýšově se lze domnívat, že obec byla založena v období husitských válek nebo pozdějších tažení.

Obec do roku 1650 patřila  duchovní správou do Holýšova. Ve zprávě ze dne 20. ledna 1518 se uvádí, že zdejší kostel i fara byly zničeny. Od r. 1650, kdy byl farní úřad v Holýšově zrušen, patřila obec k faře v Touškově. Farní úřad byl obnoven v roce 1843.  Více zde...

Úřední deska

Statistické údaje

ZUJ: 533866
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 465,2 ha
Počet obyvatel: 149
Z toho v produkt. věku: 94
Průměrný věk: 42,7

Fotogalerie

Obec a okolí

Obec a okolí

Obec a okolí

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Obec Neuměř

Zprávy

27.09.2020

Nabídka společnosti AGRO Staňkov

Nabídka společnosti AGRO Staňkov

Detail

27.09.2020

Jak volit ve volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Jak volit ve volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje 2020 - Obecná hygienická opatření během voleb

Detail

26.09.2020

COVID aktuálně

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky Od 18. září 2020 platí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), ve školách a školských zařízeních, včetně středních a vysokých škol, v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby), při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků. Tato povinnost se nevztahuje na: děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb, zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté, zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné, osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun. Od 24. září do 7. října 2020 se mohou konat hromadné akce ve venkovních prostorách pokud počet účastníků nepřesáhne 1 000 osob, s účastí až 2 000 osob, pokud lze prostor dělit do sektorů, pokud se akce účastní více jak 50 osob, každý účastník má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, do maximálního počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. ve vnitřních prostorách pokud počet účastníků nepřesáhne 500 osob, s účastí až 1 000 osob, pokud lze prostor dělit do sektorů, pokud se akce účastní více jak 10 osob, každý účastník má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, do maximálního počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od 24. září do 7. října 2020 platí pro provozovny a provozy služeb zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22. a 6. hodinou

Detail

02.09.2020

Sčítání psů

Obecní úřad žádá občany obce o nahlášení přesného počtu psů ve vlastnictví. Dále žádáme o doložení dokladu o očipování psů. Počet psů a doklad o očipování je možno nahlásit osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo elektronicky na email: obec@neumer.cz v průběhu měsíců září až říjen. Za ochotu děkujeme.

Detail

15.07.2020

Odpady 2020

Vážení spoluobčané, Obecní zastupitelstvo (OZ) připomíná, že 30.6.2020. byl poslední den, kdy měla proběhnout platba za odvoz komunálního odpadu. Každý rok se opakuje u některých občanů pozdní platba. Od tohoto roku bude Obecní úřad Neuměř vyžadovat včasné provedení platby. V červnu byl navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad o kontejner na plast a papír. Přesto stále dochází k špatnému, nebo vůbec žádnému třídění. Žádáme občany o zlepšení třídění. PS:Děkujeme těm co nechávají nevytříděný odpad pohozený, že nechávají uvnitř jmenovky a podobně. V současné době nemá obec žádnou skladovací plochu na železný odpad, proto 2x do roka necháváme přistavit kontejner na železný šrot. Žádáme občany aby železný odpad ukládaly pouze v termínu vývozu PS: tři dny po odvezení kontejneru někteří z nás vyvezou šrot na obecní plochu. Jako poslední upozornění, nebo spíše žádost se týká odstavených motorových vozidel bez SPZ. Pokud si občan chce ponechat svého nepojízdného " miláčka", tak by ho měl zaparkovat na soukromém pozemku. Toto upozornění se týká dlouhodobě nepojízdných vozidel. PS: Nechceme vše omezovat obecní vyhláškou, protože věříme ve zdravý rozum. Na závěr je třeba poděkovat všem kterých se tato zpráva netýká a určitě jich je drtivá většina.

Detail