Navigace

Obsah

Statistické údaje

ZUJ: 533866
Počet částí:  
Katastrální výměra: 2238 ha
Počet obyvatel: 149
Z toho v produkt. věku:  
Průměrný věk:  

O obci

Datum založení obce nelze zjistit. Dle farní knihy v Holýšově se lze domnívat, že obec byla založena v období husitských válek nebo pozdějších tažení.

Obec do roku 1650 patřila  duchovní správou do Holýšova. Ve zprávě ze dne 20. ledna 1518 se uvádí, že zdejší kostel i fara byly zničeny. Od r. 1650, kdy byl farní úřad v Holýšově zrušen, patřila obec k faře v Touškově. Farní úřad byl obnoven v roce 1843.  Více zde...

Zprávy

11.12.2019

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015. Typy podporovaných zdrojů jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" (Příloha č. 1). Podporovaný zdroj musí být v době podání žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí ČR.

Detail

26.11.2019

Vývoz odpadních vod

Povinnosti vlastníků nemovitostí při nakládání s odpadními vodami a nabídka jejich vývozu.

Detail

05.10.2019

Topná sezona

Několik rad před začátkem topného období Před zahájením topné sezóny je nutné provést kontrolu topných zařízení, kouřovodů a komínových těles. Po zkušenostech na úseku zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru lze konstatovat, že závady na topidlech, nesprávná obsluha, manipulace se žhavým popelem a ukládání paliv patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v zimních měsících. Topnou sezónu, bychom měli začít prohlídkou kamen a jejich řádným vyčištěním od usazených sazí a nalepených strusek. Zkontrolovat dále musíme šamotování, uzávěry dvířek, stav a čistotu kouřovodů. Rovněž plynové spotřebiče určené k vytápění nebo ohřevu vody by měla jednou ročně zkontrolovat a vyčistit odborná firma. Za většinou neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti nebo vyložené lajdáctví majitelů vytápěných objektů. Topidlo je technické zařízení pro spalování paliva nebo zužitkování energie k získání tepla. Obecně platí, že je nutné dodržovat pokyny výrobce k dodržování bezpečných vzdáleností topidla od hořlavého materiálu. Lidé se mylně domnívají, že v blízkosti topidla či komínového tělesa není taková teplota, která by mohla způsobit vznícení hořlavého materiálu. Dlouhodobým tepelným namáháním, materiál mění své vlastnosti a postupně degraduje. Dochází k tzv. suché destilaci hořlavého materiálu, čímž se snižuje teplota potřebná k jeho vznícení. Rovněž je třeba důsledně dodržovat pokyny dodavatele při ukládání a skladování paliva. Toto nejvíce platí o velkých hromadách uskladněného uhlí ve sklepích. Zde může docházet vlivem adsorpce plynů a par do uhelné hmoty k nárůstu teploty a tím k fyzikálně chemickému samovznícení uvedeného materiálu. Proto je třeba uhlí skladovat oddělené od uhelného prachu a rovnoměrně rozložené. Ostatní palivo, musíme skladovat v bezpečné vzdálenosti od topidla a nevyužívat sálavé teplo kotla k jeho vysoušení. Používání jakékoliv hořlavé kapaliny k rozdělávání ohně je přísně zakázáno! Samostatnou kapitolu tvoří kouřovody a komínová tělesa. Kouřovody nesmějí mít náhlé změny průřezu ani mrtvé kouty, v nichž by se mohly hromadit usazené saze. Dále musí být splněna bezpečná vzdálenost hořlavého materiálu od komínového tělesa stanovená výrobcem systému. Rovněž musí být vše těsné proti unikání toxických zplodin po hoření a komíny musí být opatřeny potřebným počtem zajištěných, těsně uzavíratelných čistících a vybíracích otvorů. Komíny se musí podle výkonu topidla a charakteru topného média čistit několikrát ročně. Pokud využijete těchto pár rad, strávíte příjemné chvíle pohody u hřejících kamen bez zbytečných obav před vznikem požáru.

Detail

10.04.2019

Výzva občanům Muzeum Chodska v Domažlicích

Žádost o spolupráci při přípravě knihy

Detail

10.04.2019

Nabídka účasti v dětském klubu v Kvíčovicích

Dětský klub pro děti školou povinné

Detail