Navigace

Obsah

O obci

Datum založení obce nelze zjistit. Dle farní knihy v Holýšově se lze domnívat, že obec byla založena v období husitských válek nebo pozdějších tažení.

Obec do roku 1650 patřila  duchovní správou do Holýšova. Ve zprávě ze dne 20. ledna 1518 se uvádí, že zdejší kostel i fara byly zničeny. Od r. 1650, kdy byl farní úřad v Holýšově zrušen, patřila obec k faře v Touškově. Farní úřad byl obnoven v roce 1843.  Více zde...

Úřední deska

Statistické údaje

ZUJ: 533866
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 465,2 ha
Počet obyvatel: 149
Z toho v produkt. věku: 94
Průměrný věk: 42,7

Fotogalerie

Obec a okolí

Obec a okolí

Obec a okolí

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Obec Neuměř

Zprávy

27.11.2020

Rozsvícení vánočního stromu

Současná situace kolem coronaviru ovlivnila i slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na které jsme se v první advent těšili. Přesto vánoční strom rozsvítíme v neděli 29.11.2020 v 17 hodin bez účasti veřejnosti, podle vládního nařízení o omezení shromažďování. V případě následného rozvolnění a umožnění shromažďování více osob na veřejnosti, Vás rádi pozveme na společné setkání u rozsvíceného vánočního stromu v některý následující advent.

Detail

27.11.2020

Vánoční stromky

Obec Neuměř nabízí vánoční stromky pro své občany Cena jednoho stromku je 50 Kč. Stromky je možné objednat do 9.12.2020 na OÚ Neuměř v úředních hodinách, nebo na email: obec@neumer.cz

Detail

17.11.2020

Běžecký závod Neuměřská Výzva

2. Ročník Běžeckého závodu Neuměřská Výzva (NV), byl 15.11.2020 ukončen. Letošní NV asi netradiční, ale podle počtu běžců, chodců a cyklistů, kteří si mohli vybrat trasu 12,1 km a nebo 3,4 km, byla určitě úspěšná. Počet běžců, kteří nahlásili svůj čas byl 66. Závod NV 12,1km je započítán do Běžeckého poháru Mikroregionu Radbuza. Takový závod jako NV si určitě zaslouží slavnostní vyhlášení vítězů a poděkování všem kteří se zúčastní. To v tomto ročníku NV nelze a proto "Sláva vítězům a čest všem těm co se zúčastnili" alespoň písemně. V tomto závodu není poražených, ale 66 vítězů. Ročník NV 2020 skončil a NV 2021 se může začít připravovat. Asi všichni si přejeme aby nejen NV 2021, ale i ostatní věci byli tak jak mají být. Děkujeme za účast a podporu v závodu Neuměřská Výzva a ať Vám to běhá

Detail

21.10.2020

Topná sezona

Topná sezóna začíná 85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze. Babí léto vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát. Během loňské topné sezóny, tedy od října 2019 do března 2020, došlo k 950 požárům způsobených komíny. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 856 z celkového počtu 950. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 28,4 mil. Kč. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 14 osob zranilo. Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 67 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav. Legislativa Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně. Jak často kontrolovat a čistit komín? Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem. Co mohu zkontrolovat sám? - Je kouřovod řádně upevněn? - Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý? - Není spotřebič nebo kouřovod propálený? - Fungují uzávěry komínových dvířek? - Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace? - Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle? - Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné? Co dělat, když začne v komíně hořet? Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na našich stránkách: Pokud řešíte situaci, kdy je potřeba provést úkon revize spalinové cesty, nemusíte již dále naletět falešným oborníkům. Pro provádění revize spalinové cesty totiž musí osoba, která revizi provádí, mít navíc osvědčení revizního technika. O těchto osobách má HZS ČR přehled a proto si můžete ověřit, že si domů zvete na revizi odborníka. K tomu by měla přispět aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR na adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

Detail

11.10.2020

Odpadní vody 2021

USCHOVÁVEJTE OD 1.1.2019 DOKLADY O VÝVOZU SVÝCH ŽUMP Obec Neuměř nemá dosud vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální čističkou odpadních vod (ČOV). V obci byla v minulosti vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí jak dešťové vody, tak odpadní vody do obecní kanalizace zakončené několika výustěmi dočasně povolenými vodoprávním úřadem. Stále velká většina lidí v obci vypouští své odpadní vody do žump s „načerno“ vybudovaným přepadem, nebo přes septiky do obecní kanalizace, popř. do trativodů zasakujících do podzemních vod na svém pozemku. Novelou vodního zákona s účinností od 1.1.2021 dochází k povinnosti uschovávat doklady o vývozu odpadní vody z žumpy. Novela č. 113/2018 Sb. mimo jiné pro občany zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod od roku 2021. (za dva roky zpětně) Shrňme si znovu, co je to žumpa a co je to septik. Jímka na odpadní vody (žumpa) Je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně vytékat. Z tohoto vyplývá, že odběr pitné vody pro domácnosti v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky. Citace dle zákona o vodách § 38, odst. 6: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny“. Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod (není čistícím zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod povrchových či podzemních. K vypouštění nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení. Znamená to tedy od 1.1.2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu. Septik Septik je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu. Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito způsoby: • Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního toku. • Do povrchových vod – vodního toku, rybníka apod. ať už přímo, nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky v obci nachází. • Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy. Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b) Lidé si pletou žumpu se septikem. Nevědí, jak často je čistit. 1. Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci a používá žumpu? Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem. Tzn. při naplnění žumpy vyvézt odpadní vody na čistírnu odpadních vod, kde jsou vody v souladu se zákonem zlikvidovány, resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který předkládá při případné kontrole. U septiku musí majitel dbát především na plnění předepsané kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace Kanalizačním řádem a to tak, že septik jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem jako u žumpy. U septiku by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem vzorku, pro zjištění účinnosti čištění, resp. souladu sledovaných parametrů dle Kanalizačního řádu provozovatele kanalizace. Oba způsoby likvidace odpadních vod spojuje udržovat tyto stavby v dobrém technickém stavu a především vodotěsné. Toto bývá předmětem kontroly! Netěsnosti mohou způsobit problém v životním prostředí, nebo i poškozením sousedních nemovitostí či domu majitele samotného. 2. Co mu hrozí, když tyto povinnosti neplní? Jestliže vlastník doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to bez dalšího považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními vodami. Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat do výše desítek tisíc korun. 3. Kdy provádí magistrát kontroly - namátkově, nebo na základě udání? Jak to funguje v praxi? Jedná se o kontroly na základě oznámení, nebo při haváriích s dopadem na životní prostředí, ale nijak výjimečnými nejsou ani namátkové kontroly dodržování platné legislativy. 4. Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťovou kanalizaci, do které tak odtékají splašky. Kontroluje i toto magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí majiteli, když se na to přijde? Jak se na to vlastně může přijít, když je potrubí zakopané v zemi? Ano toto se stává, pak ale majitel porušuje několik zákonů najednou. Především není žumpa vodotěsná, tj. porušení Stavebního zákona, vypouští odpadní vody v rozporu se Zákonem o vodách, a také porušuje Zákon o vodovodech a kanalizacích. Mimo to, že dešťové vody končí obvykle ve vodním toku a tímto vypouštěním může způsobit havárii na životním prostředí, se dále vystavuje majitel postihu a nákladům s uvedením dešťové kanalizace do legislativního souladu, tj. může být na něm požadovaná úhrada za odběry vzorků, čištění a monitoring.

Detail