Navigace

Obsah

Zprávy

Spuštění objednávkového systému

Vážení občané,
v pondělí 18. ledna 2021 byl na Městském úřadu ve Stodě spuštěn nový objednávkový systém.
Nyní se můžete objednat na tyto úkony:
Registrace vozidel, dovozy a přestavby vozidel, řidičské průkazy a matrika.
Zároveň je k dispozici rezervační formulář pro náběr a výdej občanských průkazů pouze pro občany města Holýšova a okolních obcí (Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov, Všekary), kteří zde mají trvalé bydliště, neboť těmto vznikla z důvodu legislativní změny správního členění státu povinnost vyměnit si stávající občanský průkaz za nový.


celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyvěšení černého praporu

Nabízíme vyvěšení smutečního praporu v případě úmrtí v rodině našeho občana. Černý prapor bude vyvěšen pouze na přání rodiny.
OZ celý text

ostatní | 10. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Změna poplatku ze psů

Od 01.01.2021. se mění poplatek za jednoho psa z 60 Kč na 100 Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 100 Kč.
Poplatek se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Neuměř č.3/2020, o místním poplatku ze psů.
Poplatek lze uhradit osobně na obecním úřadě Neuměř, nebo převodem na účet č.ú.22228321/0100 (jako variabilní symbol použijte domoví číslo)
Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 30.6. 2021.
celý text

ostatní | 3. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Svoz komunálního odpadu na rok 2021

V roce 2021 se zvyšuje poplatek za svoz komunálního odpadu o 100 Kč na 600 Kč za osobu. Svoz a ukládání komunálního odpadu se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Neuměř č. 1/2020.
Poplatek lze uhradit osobně na obecním úřadě Neuměř, nebo převodem na účet č.ú.22228321/0100 (jako variabilní symbol použijte domoví číslo)
Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 30.6. 2021.
celý text

ostatní | 3. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace pro občany obce Neuměře

Od 01.01.2021 je obec Neuměř nově součástí okresu Plzeň-jih.
Veškeré informace o změně jsou přiložené v přiloženém letáku. celý text

ostatní | 1. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Covid 19 aktuálně

Veškeré vládní nařízení a informace ohledně covid 19, doporučujeme sledovat na Covid Portál celý text

ostatní | 27. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Topná sezona

Topná sezóna začíná
85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze.

Babí léto vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát.

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2019 do března 2020, došlo k 950 požárům způsobených komíny. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 856 z celkového počtu 950. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 28,4 mil. Kč. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 14 osob zranilo.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 67 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Legislativa
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.


Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?
- Je kouřovod řádně upevněn?
- Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
- Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
- Fungují uzávěry komínových dvířek?
- Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
- Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
- Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.


Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na našich stránkách:
Pokud řešíte situaci, kdy je potřeba provést úkon revize spalinové cesty, nemusíte již dále naletět falešným oborníkům. Pro provádění revize spalinové cesty totiž musí osoba, která revizi provádí, mít navíc osvědčení revizního technika. O těchto osobách má HZS ČR přehled a proto si můžete ověřit, že si domů zvete na revizi odborníka. K tomu by měla přispět aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR na adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpadní vody 2021

USCHOVÁVEJTE OD 1.1.2019 DOKLADY O VÝVOZU SVÝCH ŽUMP
Obec Neuměř nemá dosud vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální čističkou odpadních vod (ČOV). V obci byla v minulosti vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí jak dešťové vody, tak odpadní vody do obecní kanalizace zakončené několika výustěmi dočasně povolenými vodoprávním úřadem. Stále velká většina lidí v obci vypouští své odpadní vody do žump s „načerno“ vybudovaným přepadem, nebo přes septiky do obecní kanalizace, popř. do trativodů zasakujících do podzemních vod na svém pozemku.
Novelou vodního zákona s účinností od 1.1.2021 dochází k povinnosti uschovávat doklady o vývozu odpadní vody z žumpy. Novela č. 113/2018 Sb. mimo jiné pro občany zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod od roku 2021. (za dva roky zpětně)
Shrňme si znovu, co je to žumpa a co je to septik.
Jímka na odpadní vody (žumpa)
Je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně vytékat. Z tohoto vyplývá, že odběr pitné vody pro domácnosti v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky.
Citace dle zákona o vodách § 38, odst. 6:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny“.
Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod (není čistícím zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod povrchových či podzemních. K vypouštění nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení.
Znamená to tedy od 1.1.2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu.
Septik
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu. Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito způsoby:
• Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního toku.
• Do povrchových vod – vodního toku, rybníka apod. ať už přímo, nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky v obci nachází.
• Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy.

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b)
Lidé si pletou žumpu se septikem. Nevědí, jak často je čistit.
1. Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci
a používá žumpu?
Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem. Tzn. při naplnění žumpy vyvézt odpadní vody na čistírnu odpadních vod, kde jsou vody v souladu se zákonem zlikvidovány, resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který předkládá při případné kontrole.
U septiku musí majitel dbát především na plnění předepsané kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace Kanalizačním řádem a to tak, že septik jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem jako u žumpy. U septiku by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem vzorku, pro zjištění účinnosti čištění, resp. souladu sledovaných parametrů dle Kanalizačního řádu provozovatele kanalizace.
Oba způsoby likvidace odpadních vod spojuje udržovat tyto stavby v dobrém technickém stavu a především vodotěsné. Toto bývá předmětem kontroly! Netěsnosti mohou způsobit problém v životním prostředí, nebo i poškozením sousedních nemovitostí či domu majitele samotného.
2. Co mu hrozí, když tyto povinnosti neplní?
Jestliže vlastník doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to bez dalšího považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními vodami.
Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat do výše desítek tisíc korun.
3. Kdy provádí magistrát kontroly - namátkově, nebo na základě udání? Jak to funguje v praxi?
Jedná se o kontroly na základě oznámení, nebo při haváriích s dopadem na životní prostředí, ale nijak výjimečnými nejsou ani namátkové kontroly dodržování platné legislativy.

4. Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťovou kanalizaci, do které tak odtékají splašky. Kontroluje i toto magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí majiteli, když se na to přijde? Jak se na to vlastně může přijít, když je potrubí zakopané v zemi?
Ano toto se stává, pak ale majitel porušuje několik zákonů najednou. Především není žumpa vodotěsná, tj. porušení Stavebního zákona, vypouští odpadní vody v rozporu se Zákonem o vodách, a také porušuje Zákon o vodovodech a kanalizacích. Mimo to, že dešťové vody končí obvykle ve vodním toku a tímto vypouštěním může způsobit havárii na životním prostředí, se dále vystavuje majitel postihu a nákladům s uvedením dešťové kanalizace do legislativního souladu, tj. může být na něm požadovaná úhrada za odběry vzorků, čištění a monitoring.
celý text

ostatní | 11. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Setkání rodáků obce a oslava 190 let od vystavění kapličky v Neuměři

Milí spoluobčané
Již nějaký čas si pohráváme s myšlenkou uspořádání akce“ Setkání rodáků obce Neuměře“. Tato myšlenka dostala reálné obrysy díky roku 2022. Tento rok bude rokem 190. výročí vystavění kapličky v Neuměři. Rok 2022 není nikterak daleko a proto musíme co nejdříve začít s přípravami této akce. Jako první, byl stanoven datum konání akce a to na sobotu 25.6.2022 (možná změna vyhrazena).
Osnova programu oslav se bude teprve připravovat a zajišťovat, ale již teď chceme požádat Vás, kteří jste rodáci, trvale žijící anebo přátelé obce Neuměře, s pomocí zjištění kontaktů osob, kterých se sraz týká. Veškeré informace o kontaktech a podmětech prosíme hlaste na Obecním úřadě, nebo na email: obec@neumer.cz .
Veškeré informace budeme postupně aktualizovat a upřesňovat.
Budeme velmi rádi, pokud se do příprav srazu zapojíte, protože bez Vaší pomoci to nebude to pravé „Setkání rodáků v Neuměři“.
celý text

ostatní | 10. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nabídka MS Neuměř

MS Neuměř nabízí občanům prodej zvěřiny celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
 Aktuální informace do vašeho telefonu 1

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kotle na tuhá paliva

Co je a co v blízké době bude povinné u kotlů na tuhá paliva celý text

ostatní | 9. 2. 2020 | Autor: Správce Webu