Navigace

Obsah

Topná sezona

Typ: ostatní
Několik rad před začátkem topného obdobíPřed zahájením topné sezóny je nutné provést kontrolu topných zařízení, kouřovodů a komínových těles. Po zkušenostech na úseku zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru lze konstatovat, že závady na topidlech, nesprávná obsluha, manipulace se žhavým popelem a ukládání paliv patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v zimních měsících.
Topnou sezónu, bychom měli začít prohlídkou kamen a jejich řádným vyčištěním od usazených sazí a nalepených strusek. Zkontrolovat dále musíme šamotování, uzávěry dvířek, stav a čistotu kouřovodů. Rovněž plynové spotřebiče určené k vytápění nebo ohřevu vody by měla jednou ročně zkontrolovat a vyčistit odborná firma. Za většinou neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti nebo vyložené lajdáctví majitelů vytápěných objektů.
Topidlo je technické zařízení pro spalování paliva nebo zužitkování energie k získání tepla. Obecně platí, že je nutné dodržovat pokyny výrobce k dodržování bezpečných vzdáleností topidla od hořlavého materiálu.
Lidé se mylně domnívají, že v blízkosti topidla či komínového tělesa není taková teplota, která by mohla způsobit vznícení hořlavého materiálu. Dlouhodobým tepelným namáháním, materiál mění své vlastnosti a postupně degraduje. Dochází k tzv. suché destilaci hořlavého materiálu, čímž se snižuje teplota potřebná k jeho vznícení.
Rovněž je třeba důsledně dodržovat pokyny dodavatele při ukládání a skladování paliva. Toto nejvíce platí o velkých hromadách uskladněného uhlí ve sklepích. Zde může docházet vlivem adsorpce plynů a par do uhelné hmoty k nárůstu teploty a tím k fyzikálně chemickému samovznícení uvedeného materiálu. Proto je třeba uhlí skladovat oddělené od uhelného prachu a rovnoměrně rozložené. Ostatní palivo, musíme skladovat v bezpečné vzdálenosti od topidla a nevyužívat sálavé teplo kotla k jeho vysoušení. Používání jakékoliv hořlavé kapaliny k rozdělávání ohně je přísně zakázáno!
Samostatnou kapitolu tvoří kouřovody a komínová tělesa. Kouřovody nesmějí mít náhlé změny průřezu ani mrtvé kouty, v nichž by se mohly hromadit usazené saze. Dále musí být splněna bezpečná vzdálenost hořlavého materiálu od komínového tělesa stanovená výrobcem systému. Rovněž musí být vše těsné proti unikání toxických zplodin po hoření a komíny musí být opatřeny potřebným počtem zajištěných, těsně uzavíratelných čistících a vybíracích otvorů. Komíny se musí podle výkonu topidla a charakteru topného média čistit několikrát ročně.
Pokud využijete těchto pár rad, strávíte příjemné chvíle pohody u hřejících kamen bez zbytečných obav před vznikem požáru.


Vytvořeno: 5. 10. 2019
Poslední aktualizace: 5. 10. 2019 13:24
Autor: Správce Webu