Navigace

Obsah

Odpadní vody 2021

Typ: ostatní
Od 13.10.2021 je možnost zprostředkování vývozu odpadních vod k likvidaci. Zamluvení vývozu na : +420 606 664 361, email: obec@neumer.cz, nebo osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě Neuměř.

USCHOVÁVEJTE OD 1.1.2019 DOKLADY O VÝVOZU SVÝCH ŽUMP

Obec Neuměř nemá dosud vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální čističkou odpadních vod (ČOV). V obci byla v minulosti vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí jak dešťové vody, tak odpadní vody do obecní kanalizace zakončené několika výustěmi dočasně povolenými vodoprávním úřadem.  Stále velká většina lidí v obci vypouští své odpadní vody do žump s „načerno“ vybudovaným přepadem, nebo přes septiky do obecní kanalizace, popř. do trativodů zasakujících do podzemních vod na svém pozemku.

Novelou vodního zákona s účinností od 1.1.2021 dochází k povinnosti uschovávat doklady o vývozu odpadní vody z žumpy.  Novela č. 113/2018 Sb. mimo jiné pro občany zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod od roku 2021. (za dva roky zpětně)

Shrňme si znovu, co je to žumpa a co je to septik.

Jímka na odpadní vody (žumpa)

Je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně vytékat. Z tohoto vyplývá, že odběr pitné vody pro domácnosti v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky.

Citace dle zákona o vodách § 38, odst. 6:

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny“.

Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod (není čistícím zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod povrchových či podzemních. K vypouštění nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení.

Znamená to tedy od 1.1.2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu.

Septik

Septik je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu. Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito způsoby:

• Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního toku.

• Do povrchových vod – vodního toku, rybníka apod. ať už přímo, nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky v obci nachází.

• Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy.

 

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b)

Lidé si pletou žumpu se septikem. Nevědí, jak často je čistit.

1. Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci

a používá žumpu?

Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem. Tzn. při naplnění žumpy vyvézt odpadní vody na čistírnu odpadních vod, kde jsou vody v souladu se zákonem zlikvidovány, resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který předkládá při případné kontrole.

U septiku musí majitel dbát především na plnění předepsané kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace Kanalizačním řádem a to tak, že septik jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem jako u žumpy. U septiku by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem vzorku, pro zjištění účinnosti čištění, resp. souladu sledovaných parametrů dle Kanalizačního řádu provozovatele kanalizace.

Oba způsoby likvidace odpadních vod spojuje udržovat tyto stavby v dobrém technickém stavu a především vodotěsné. Toto bývá předmětem kontroly! Netěsnosti mohou způsobit problém v životním prostředí, nebo i poškozením sousedních nemovitostí či domu majitele samotného.

 2.     Co mu hrozí, když tyto povinnosti neplní? 

Jestliže vlastník doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to bez dalšího považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními vodami.

Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat do výše desítek tisíc korun.

 3.     Kdy provádí magistrát kontroly - namátkově, nebo na základě udání? Jak to funguje v praxi?

Jedná se o kontroly na základě oznámení, nebo při haváriích s dopadem na životní prostředí, ale nijak výjimečnými nejsou ani namátkové kontroly dodržování platné legislativy.

  

4.     Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťovou kanalizaci, do které tak odtékají splašky. Kontroluje i toto magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí majiteli, když se na to přijde? Jak se na to vlastně může přijít, když je potrubí zakopané v zemi?

Ano toto se stává, pak ale majitel porušuje několik zákonů najednou. Především není žumpa vodotěsná, tj. porušení Stavebního zákona, vypouští odpadní vody v rozporu se Zákonem o vodách, a také porušuje Zákon o vodovodech a kanalizacích. Mimo to, že dešťové vody končí obvykle ve vodním toku a tímto vypouštěním může způsobit havárii na životním prostředí, se dále vystavuje majitel postihu a nákladům s uvedením dešťové kanalizace do legislativního souladu, tj. může být na něm požadovaná úhrada za odběry vzorků, čištění a monitoring.


Vytvořeno: 11. 10. 2020
Poslední aktualizace: 13. 10. 2021 20:17
Autor: Správce Webu